Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

Κάθε δανειολήπτης που δεν τηρεί τις αρχές που περιγράφονται στον ορισμό του "Συνεργάσιμου Δανειολήπτη".

By |2021-05-12T09:03:29+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

Συνεργάσιμος δανειολήπτης

Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως «Συνεργάσιμος» όταν: Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δικαιούχους της απαίτησης ή σε όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους, Είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με τους δικαιούχους της απαίτησης ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους, Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, [...]

By |2021-05-12T09:03:52+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεργάσιμος δανειολήπτης

Κίνδυνοι που απορρέουν από τον χαρακτηρισμό ενός δανειολήπτης ως «Μη Συνεργάσιμου»

Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως «Μη Συνεργάσιμος», η Εταιρεία, για λογαριασμό του δικαιούχου της απαίτησης, τον ενημερώνει εγγράφως για το γεγονός αυτό εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την λήψη της απόφασης. Ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη με νομικές διαδικασίες που θα μπορούσε να κινήσει η Εταιρεία [...]

By |2021-05-12T09:04:14+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κίνδυνοι που απορρέουν από τον χαρακτηρισμό ενός δανειολήπτης ως «Μη Συνεργάσιμου»

Ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο δανειολήπτης εφόσον διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό του ως «Μη Συνεργάσιμος»

Ο δανειολήπτης δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του για την κατηγοριοποίηση του ως «Μη Συνεργάσιμος», ακολουθώντας την Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία. Ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στο στάδιο αυτό μία φορά μετά από κάθε εφαρμογή της ΔΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων παρέχεται εντός [...]

By |2022-08-26T10:23:47+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο δανειολήπτης εφόσον διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό του ως «Μη Συνεργάσιμος»

Εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έχει στόχο να βοηθήσει τους δανειστές και τους τους δανειολήπτες, να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων τους, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης απορρέουν από τα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών που διενεργείται κάθε χρόνο [...]

By |2021-05-12T09:04:57+00:0012 Μαρτίου, 2020||Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εύλογες δαπάνες διαβίωσης
Go to Top