Η Εταιρεία, στα πλαίσια της πολιτικής και των διαδικασιών χειρισμού φυσικών προσώπων περιλαμβανομένων επαγγελματιών, υιοθετεί επιπρόσθετα πολιτική χειρισμού δανειοληπτών με ειδικά προβλήματα υγείας (όπως όρασης, ακοής, βαριάς ή μακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβλημάτων) που αιτιολογούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, ενσωματώνοντας στην πολιτική σχετικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία, που κατά το Στάδιο 1 ή 2 της ΔΕΚ λαμβάνει τη σχετική πληροφόρηση και τεκμηρίωση από τον δανειολήπτη, προσαρμόζει αναλόγως τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του. Στο πλαίσιο της ΔΕΚ απαιτήσεων έναντι Φυσικών Προσώπων, περιλαμβανομένων Επαγγελματιών, Δανειολήπτης ο οποίος είναι συνεργάσιμος και για τον οποίο τεκμηριώνεται ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, ήτοι εισόδημα μικρότερο από το ελάχιστο επίπεδο των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης και απουσία δικών του ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, της συζύγου ή των τέκνων του, πλην της κατοικίας στην οποία ο δανειολήπτης διαμένει και η αντικειμενική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατό σαράντα χιλιάδων (€140.000), η Εταιρεία προτείνει, στο αντίστοιχο στάδιο της ΔΕΚ Λύση Μακροχρόνιας Ρύθμισης, όπου, για το χρονοδιάγραμμα και το ύψος των καταβλητέων δόσεων, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι προφανείς παράγοντες που μπορεί ευλόγως να επηρεάσουν την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη (όπως τυχόν υψηλό ποσοστό αναπηρίας).

Εναλλακτικά, αν έχει εξεταστεί αλλά έχει αποκλειστεί τέτοια λύση ως μη κατάλληλη, η Εταιρεία προτείνει Λύση Οριστικής Διευθέτησης, συνεκτιμώντας για την επιλογή της και στην περίπτωση αυτή, τα ειδικά χαρακτηριστικά του δανειολήπτη και ιδίως αν παράλληλα με την οικονομική δυσχέρεια συντρέχουν προβλήματα υγείας.