Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως «Μη Συνεργάσιμος», η Εταιρεία, για λογαριασμό του δικαιούχου της απαίτησης, τον ενημερώνει εγγράφως για το γεγονός αυτό εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την λήψη της απόφασης.

Ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη με νομικές διαδικασίες που θα μπορούσε να κινήσει η Εταιρεία για λογαριασμό του δικαιούχου της απαίτησης για την επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων του, ανεξαρτήτως αν το ακίνητο έχει προσημειωθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτών. Επίσης, μπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (Ν. 3869/2010 και Ν.4354/2015) και από τυχόν πλεονεκτήματα των οποίων μπορεί να τύχει αν συνεργαστεί στην εξεύρεση κατάλληλης λύσης (όπως αποχή από δικαστικές ενέργειες, πιθανή ελάφρυνση χρέους κλπ.).