Ο δανειολήπτης δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του για την κατηγοριοποίηση του ως «Μη Συνεργάσιμος», ακολουθώντας την Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία. Ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στο στάδιο αυτό μία φορά μετά από κάθε εφαρμογή της ΔΕΚ.

Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων παρέχεται εντός τριμήνου από την υποβολή της ένστασης εκ μέρους του δανειολήπτη, εγγράφως και πλήρως τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, η Εταιρεία γνωστοποιεί τις διορθωτικές ενέργειες τις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ