Με τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης δανειοληπτών με καθυστερημένες οφειλές καθώς και δανειοληπτών με ένδειξη πιθανής καθυστέρησης. Στο πλαίσιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης επιτρέπει την έγκαιρη εξεύρεση της κατάλληλης λύσης προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή αποπληρωμή των οφειλών.

Η ΔΕΚ εφαρμόζεται και ισχύει για όλους τους δανειολήπτες, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές και περιλαμβάνει 5 στάδια:

  • Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον Οφειλέτη
  • Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.)

Δικαιολογητικά Φυσικού Προσώπου / Ατομικών Επιχειρήσεων / Ελεύθερων Επαγγελματιών

Δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων

  • Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων
  • Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης στον δανειολήπτη
  • Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με την ΔΕΚ παρέχεται Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες σε ηλεκτρονική μορφή στην παρούσα ιστοσελίδα της εταιρείας και σε έντυπη μορφή στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας, δηλαδή στα γραφεία της NPA Servicing Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 16, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα. Στο έντυπο αυτό περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια της ΔΕΚ.