Υπηρεσίες

Η NPA Servicing προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτές, στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της απόδοσης για τους πελάτες της και στην εξεύρεση κατάλληλων βιώσιμων λύσεων για τους δανειολήπτες, εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, καθώς και τις αρχές του Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 που διέπουν την λειτουργία της.

Υπηρεσίες για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτές

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης (Debt servicing)

Η NPA Servicing παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων για όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων τόσο της λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες), όσο και της επιχειρηματικής τραπεζικής (δάνεια προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), τόσο με, όσο και χωρίς εξασφαλίσεις.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Portfolio onboarding
  • Portfolio management
  • Portfolio reporting
  • Regulatory reporting
  • External network management
  • Portfolio underwriting
  • Due Diligence
  • Advisory services

Ρυθμίσεις για δανειολήπτες

Η κρίση χρέους της Ελλάδας και η επακόλουθη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση δυσχέρανε την ικανότητα πολλών δανειοληπτών – εταιρειών και ιδιωτών – να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Η NPA Servicing προσφέρει υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών σε δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, μέσω κατάλληλων εξατομικευμένων λύσεων, οι οποίες βασίζονται στα πραγματικά τους οικονομικά δεδομένα και ευθυγραμμίζονται με το αυστηρό νομικό πλαίσιο και τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας.

Επιπλέον, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξεύρεση της ενδεδειγμένης και αμοιβαία επωφελούς ρύθμισης στηρίζονται σε κανόνες διαφάνειας, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και του δανειολήπτη.

ΑΣ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ