Μακροπρόθεσμες θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, με στόχο την μείωση της δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ενδεικτικά:

  • Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου
  • Παράταση διάρκειας αποπληρωμής του δανείου
  • Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, ώστε το υπόλοιπο να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά