Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως «Συνεργάσιμος» όταν:

  • Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δικαιούχους της απαίτησης ή σε όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους,
  • Είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με τους δικαιούχους της απαίτησης ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους,
  • Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση,
  • Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση.