Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας δεν ξεπερνά τα 1.000.000 ευρώ.