Στην ΔΕΚ υπάγονται:

  1. Φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των επαγγελματιών,
  2. Πολύ μικρές επιχειρήσεις (με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας έως 1.000.000 ευρώ).