Κάθε δανειολήπτης που δεν τηρεί τις αρχές που περιγράφονται στον ορισμό του “Συνεργάσιμου Δανειολήπτη”.