Ως ρύθμιση νοείται η τροποποίηση της σύμβασης με νέους όρους εξυπηρέτησης της απαίτησης ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο Οφειλέτης, στο πλαίσιο της οποίας δεν αποκλείεται και αναδιαπραγμάτευση της συνολικής απαίτησης.