Ως λύση οριστικής διευθέτησης νοείται η συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου της απαίτησης και του δανειολήπτη, κατόπιν διερεύνησης και αποκλεισμού λύσης ρύθμισης, για την οριστική εξόφληση των οφειλών με όρους που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολή της κυριότητας των εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Οφειλέτη, με τη συναίνεση του.