Ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έχει στόχο να βοηθήσει τους δανειστές και τους τους δανειολήπτες, να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων τους, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης απορρέουν από τα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (www.efpolis.gr).

Ενδεικτικά, στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες διατροφής, ένδυσης και υπόδησης, λειτουργίας κατοικίας, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, η επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, τα είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, δαπάνες ενημέρωσης και μόρφωσης, υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, ειδών και υπηρεσιών υγείας, υπηρεσιών εκπαίδευσης, κοινωνικής προστασίας, καθώς και δαπάνες σχετιζόμενες με οικονομικές υπηρεσίες (αμοιβές φοροτεχνικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, κλπ.).