Για τυχόν συμβουλευτική υποστήριξη μπορείτε να απευθυνθείτε στους ακόλουθους φορείς:

  1. Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6460862 / 210-6460814 / 210-6460612 / 210-6460734 / 210-6460458, fax: 210 6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, www.synigoroskatanaloti.gr)
  2. Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, Τηλ.: 10 4 40, 210-3376700, Fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr, www.hobis.gr)
  3. Διαπιστευμένοι μεσολαβητές του άρθρου 7 του Ν. 3898/2010
  4. Κάθε άλλος φορέας καταχωρημένος στο μητρώο του αρ. 18 της Υ.Α. 70330 Οικ./09.07.15

Επιπροσθέτως, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.hba.gr, όπου έχουν αναρτηθεί πληροφορίες των φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν συμβουλευτική συνδρομή στους οφειλέτες. Μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή και πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, στα Γραφεία και τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (https://www.keyd.gov.gr).