Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών και άλλων πληροφοριών, προτείνονται λύσεις ρύθμισης των οφειλών (βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες) ή λύσεις οριστικής διευθέτησης αυτών ή συνδυασμός λύσεων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης.