Στις περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων με Ετήσιο Κύκλο Εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη κατά Μέσο Όρο άνω του €1,000,000, εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Ενότητα Γ του 1ου Κεφαλαίου του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας.

Στις εν λόγω περιπτώσεις δανειοληπτών ως καταλληλότερη διαδικασία για την εξωδικαστική διαπραγμάτευση και επιδίωξη επίλυσης των σχετικών καθυστερήσεων, θεωρείται σκόπιμο – λόγω των πιο σύνθετων απαιτήσεων διαπραγμάτευσης με συμφέροντα περισσότερων του ενός, κατά κανόνα, πιστωτών – να ακολουθούνται τα αντιστοίχως προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία (Νόμος 4469/2017 ή το άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύουν.