Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, των οποίων την διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 4354/2015, ως ισχύει, πρόκειται να αναλάβει την 15.7.2021 η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «NPA SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 16 (ΤΚ 115 26) και η οποία έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΕΠΑΘ 323/2/26.8.2019).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, των οποίων την διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4354/2015, ως ισχύει, αναλαμβάνει  από την 03.02.2022 η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «NPA SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.» (ο Νέος Διαχειριστής), που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 16, Τ.Κ. 115 26, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147790801000, και η οποία έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Απόφαση ΕΠΑΘ 323/2/26.08.2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 3437/11.09.2019).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

GRAMILTON DESIGNATED ACTIVITΥ COMPANY – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας της εταιρείας με την επωνυμία «Gramilton Designated Activity Company» (η “Εταιρεία”) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που διενεργεί η εταιρεία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Νόμο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ